NEPTUNUS DIVERS v.z.w. DUIKSCHOOL

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Dit reglement van inwendige orde is opgesteld als gids, om tot een goede verstandhouding en een goede werking van de club bij te dragen. Toetreding tot de club houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement. Het is tevens een aanvulling op de statuten, samengesteld om deze sport veilig en gezond te beoefenen naar de regels van de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (N.E.L.O.S.).

DE CLUB / SAMENSTELLING :

De club kan bestaan uit : leden, 2° lid uit hetzelfde gezin, ereleden, 2° leden.

 • Als leden worden beschouwd : Iedereen aangesloten bij de club die aktief deelneemt aan het programma van de club met het oog op het behalen van het duikbrevet (welk niveau ook) of ieder gebrevetteerd duiker.
 • Als 2° lid van het gezin worden beschouwd : familieleden in de eerste graad (ouders, broers, zusters, echtgenoten) wonende onder hetzelfde dak en alle andere familieleden wonende onder hetzelfde dak.
 • Als ereleden worden beschouwd : personen die door hun bijdrage tot de club door de raad van bestuur benoemd worden tot erelid. Het kan zich hier handelen over duikers zowel als niet-duikers. Ze worden benoemd met minstens de helft van de stemmen van de raad van bestuur plus één. De raad van bestuur kan de ereleden ontslaan van het betalen van een bijdrage, indien het zich om duikers handelt zullen zij echter steeds de N.E.L.O.S.-bijdrage moeten betalen. Ereleden hebben geen enkel stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering, indien zij niet als volwaardig lid zijn aangesloten.
 • Als 2° leden worden beschouwd : elk lid dat ingeschreven in bij de N.E.L.O.S. via een andere club, doch zich om welke reden dan ook bij NEPTUNUS DIVERS v.z.w. wenst aan te sluiten. Een 2° lid kan geen verantwoordelijke (bestuurs-) functie uitoefenen in de club en heeft geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. Na drie opeenvolgende jaren heeft het tweede lid wel stemrecht. Hij kan NEPTUNUS DIVERS v.z.w. nooit verantwoordelijk stellen voor eender welk ongeval.

DE LEDEN

De aanvaarding van een lid is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur.
Het kandidaatlid dient te worden voorgedragen door een werkend lid van de vereniging.
De leden zijn gehouden aan de statuten en het reglement van de inwendige orde, en dienen zich dus ook alzo te gedragen.
Bij aanvaarding wordt dit reglement aan het nieuwe lid overhandigd en deze tekent hierbij voor ontvangst.
De minimum leeftijd wordt vastgesteld om 14 jaar (d.w.z. de leeftijd van 14 bereikt hebben op de dag van het praktische examen).

De leden zijn gehouden :

 • jaarlijks een doktersonderzoek te ondergaan en zich te onderwerpen aan de beslissing van deze laatste en dit voor eind januari.
 • deel te nemen aan zoveel mogelijk club aktiviteiten.
 • zich te beperken tot de aktiviteiten voorzien door het voor hun gehomologeerd brevet.
 • de onderrichtingen van de monitor of van de duikleider stipt op te volgen.
 • de duikersschool NEPTUNUS DIVERS v.z.w. in een goed daglicht te stellen en geen handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor het imago van de club of voor de duiksport in het algemeen.
 • de leden erkennen genoegzaam kennis te hebben genomen van de voorschriften van de verzekeringsmaatschappij (ter inzage bij het secretariaat).
 • het materiaal dat ze in gebruik krijgen te verzorgen, goed te behandelen en het minste defekt kenbaar te maken. Bij beschadiging of verlies zijn zij gebonden de tegenwaarde te vergoeden.
 • zich te gedragen naar de voorschriften en reglementeringen van instellingen waar ze zich bevinden.

De leden erkennen de voorschriften van de NEDERLANDSTALIGE LIGA voor ONDERWATERONDERZOEK en -SPORT (N.E.L.O.S.) aangesloten bij de BELGISCHE FEDERATIE VOOR ONDERWATERONDERZOEK en -SPORT (B.E.F.O.S.) dewelke hun worden aangeleerd tijdens hun opleiding.

DE RAAD VAN BESTUUR : SAMENSTELLING / VERANTWOORDELIJKHEDEN

De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum drie en maximum zeven leden (cumuls worden niet als twee aparte functies beschouwd, twee personen voor één functie worden geteld als twee leden). Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend. In de huidige samenstelling zijn de bestaande functies : voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder, secretaris, materiaalmeester en public relations.
De voorzitter: leidt de bestuurs -en de algemene vergaderingen, volgt de werking van het bestuur, duikkommissie en eventueel andere kommissies. Hij is de vertegenwoordiger en woordvoerder van de vereniging.
De ondervoorzitter: is de eerste plaatsvervanger van de voorzitter
De secretaris: is verantwoordelijk voor de algemene administratie van de vereniging. Houdt een archief bij van de leden, van alle korrespondentie en van de procesverbalen van de vergaderingen. Stelt de agenda van alle vergaderingen samen aan de hand van de ontvangen voorstellen.
De schatbewaarder: doet de boekhouding van de vereniging en geeft een overzicht van de stand van zaken, zorgt voor de financiële lopende handelingen, doet de betalingen na akkoord van de voorzitter (of de plaatsvervanger) en één ander lid van de raad van bestuur (buiten zichzelf). Hij sluit de boekhouding af per 31 december en stelt de begroting op voor het volgende jaar (in samenspraak met het bestuur) en legt deze op de eerste algemene ledenvergadering van het volgende jaar voor ter inzage van de leden, waar tenminste twee leden deze zullen ondertekenen voor akkoord.
De materiaalmeester(s): draagt er zorg voor dat het clubmateriaal steeds in goede staat wordt bewaard. Dat de flessen steeds gevuld zijn zodat er voldoende materiaal voorhanden is, voor zowel trainingen als duikuitstappen. Hij beheert het clubmateriaal, houdt de inventaris bij, is verantwoordelijk voor het uitlenen en ziet er op toe dat de uitleentermijnen zorgvuldig worden nageleefd, zorgt ervoor dat de voorziene keuringen tijdig worden uitgevoerd.
De public-relations: is verantwoordelijk voor de betrekkingen t.o.v. het publiek i.v.m. promoties, reklame, sponsoring, feestelijkheden, reizen, enz. ....

Om organisatorische redenen wordt de raad van bestuur aangevuld met een duikverantwoordelijke.
De duikverantwoordelijke: is verantwoordelijk voor alles wat betrekking heeft tot het duikonderricht, hij is tevens de voorzitter van de duikcommissie. Hij stelt jaarlijks de duikkalender samen met de duikcommissie (lesgevers) en deelt deze mede aan de raad van bestuur. Hij houdt de lijsten van de duikaktiviteiten bij en geeft deze door aan het secretariaat. Hij is tevens verantwoordelijk voor het nazicht van de jaarlijkse medische controle. Hij heeft in beslissingen andere dan hierboven vermeld enkel een adviserende funktie, hij neemt wel deel aan alle vergaderingen van de raad van bestuur. De aanduiding van de duikverantwoordelijke wordt beslist binnen de raad van bestuur.

OPMERKING

Bij eventuele conflicten waardoor de goede samenwerking van de club in het gedrang komt, heeft het bestuur de taak, met de middelen tot haar beschikking, om in te grijpen en maatregelen te nemen. Geschillen die in de club zelf niet beslecht kunnen worden, gaan door naar de geschillencommissie van N.E.L.O.S. of naar de ereraad van N.E.L.O.S.. Het regelen van sportieve geschillen zal ten alle tijden in de club zelf worden geregeld desnoods door de algemene vergadering. Deze blijven interne aangelegenheden. Het bestuur zal niet toezien op aanstook, of oproerpogingen van leden in de club, zonder strenge sancties te nemen tegen malafide elementen. Het bestuur zal dan ook niet aarzelen, een lid te schorsen op de grond van zware fouten, zowel op duikvlak als op morele fouten tegen de goede naam en/of werking van de club. Op de algemene vergadering zal verder beslist worden over het lot van deze leden. De leden hebben het recht zich te verdedigen op deze vergadering.

VERKIEZING

De verkiezing van de raad van bestuur gebeurt jaarlijks op de bijzondere algemene ledenvergadering. Het bestuur is jaarlijks éénderde verkiesbaar, de verkiesbare funkties worden beslist op de vorige vergadering van de raad van bestuur.

ONKOSTENNOTA'S EN VERGOEDINGEN

Onkosten en/of vergoedingen kunnen alleen gemaakt en/of vergoed worden indien ze in overleg met het bestuur waren afgesproken en eventueel in de lopende begroting waren voorzien.

DE LIDGELDEN

De lidgelden worden door de raad van het bestuur vastgesteld en zijn jaarlijks herzienbaar. Ze worden meegedeeld op de bijzondere algemene ledenvergadering in de maand december, voor het daarop volgende jaar. Ze dienen uiterlijk betaald te worden op 31 januari van het nieuwe jaar.
De lidgelden worden bepaald per kwartaal. Er zijn vier betaaltermijnen per jaar: januari / april / juli / oktober.
De bijdragen zijn als volgt ingedeeld:
-leden: volledige bijdrage
-2° leden van het gezin: 12,40 euro korting (volgens bovenstaande termijnen)
-2° leden: lidgeld min N.E.L.O.S.-bijdrage

Indien een lid ontslag neemt gedurende het sportjaar, kan hij zijn lidgeld NIET terugvorderen van de club. Ieder lid dat zijn bijdrage voor het lopende sportjaar niet betaald heeft op 31 januari, is van ambtswege aanzien als niet-lid.

DE OPLEIDING

De trainingen gaan door in het Stedelijk Sportcomplex Sint-Pieter te Sint-Truiden op donderdagavond van 21:00 uur tot 22:00 uur. (de laatste betalingen worden ontvangen om 20:50 uur).
De theorielessen worden gegeven in de leslokalen van de Volksmacht te Sint-Truiden. Kandidaat- leden (zwembad) hebben recht op drie gratis trainingslessen, daarna worden ze veronderstelt zich een eigen basisuitrusting aan te schaffen en lid te worden.
Voor de praktische lessen beschikken de leden zelf over basisuitrusting (bril, snorkel, vinnen, loodgordel), de club stelt flessen, ontspanners en trimvesten gratis ter beschikking tijdens zwembadtrainingen. De theoretische en praktische vorming gebeurt door ervaren instructeurs en 4* duikers. De duikverantwoordelijke stelt een uurrooster samen van de lessen en bepaald de examendatums. De niet geslaagde kandidaten hebben recht op een herkansing. Na het slagen in het theoretisch- en het zwembadexamen zal de club de leden verder begeleiden tot ze klaar zijn voor het praktische examen. Kandidaat-leden (buitenduik) hebben gratis gebruik van het clubmateriaal (fles, ontspanner, trimvest) tot na de drie voorziene doopduiken, daarna kan het materiaal gehuurd worden. Voor verdere adviezen omtrent basisuitrusting kunnen ze zich steeds richten tot de duikverantwoordelijke en materiaalmeesters.

DE UITRUSTING

De uitrusting van een kandidaatduiker bestaat uit: duikbril, snorkel, loodgordel en (zwembad)vinnen, deze uitrusting wordt als basisuitrusting aangeduid, zowel voor het oefenen en het inoefenen van proeven in het zwembad als buitenduiken. Het is VERPLICHT de basisuitrusting te dragen, zoals voorzien in het N.E.L.O.S.-voorschriften, zoniet wordt men verboden om deel te nemen aan de aktiviteiten. De loodgordel dient beschermd te zijn d.w.z. dat de loodblokken geplastificeerd dienen te zijn of met tape omwonden zodat het lood geen strepen kan maken in het zwembad bij wrijving over vloer en wanden. De basisuitrusting moet door de kandidaat zelf worden aangekocht bij definitieve aansluiting. Voor de drie gratis proeflessen kan de kandidaat beschikken over clubmateriaal. Flessen en ontspanners nodig voor de zwembadtrainingen zijn gratis ter beschikking tijdens deze trainingen en worden gebruikt onder toezicht van een instructeur of afgevaardigde. Flessen, ontspanners en trimvesten voor het uitvoeren van deze duiken kunnen in de club worden gehuurd.
Deze vergoeding wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur en meegedeeld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het lenen van clubmateriaal is gebonden aan bepaalde voorwaarden:

 • het uitlenen van materiaal gaat steeds via de materiaalmeester. Hij noteert wie wat meeneemt, voor hoelang en ontvangt de vergoeding die nauwkeurig wordt genoteerd in het kasboek.
 • ongebrevetteerde duikers kunnen enkel materiaal huren bij georganiseerde clubuitstappen, voor het uitvoeren van doopduiken en/of afleggen van proeven onder toezicht van een instructeur of een gebrevetteerd 4* duiker.
 • leden zijn gehouden zorg te dragen voor het ontleende materiaal en elke onregelmatigheid te melden aan de materiaalmeester.
 • leden zijn gehouden het materiaal op de voorziene termijn terug binnen te leveren.

Bij verzuim wordt er een boete opgelegd. Indien het niet binnenbrengen van materiaal meermaals voorkomt, wordt er aan die leden geen clubmateriaal meer uitgeleend.

IEDEREEN MOET IMMERS DE KANS KRIJGEN OM CLUBMATERIAAL TE GEBRUIKEN !!!

DUIKEN IN OPEN WATER

Alle open water duiken dienen te geschieden conform de regels van het duikonderricht NELOS. Het niet-naleven van deze regels kan leiden tot niet-verzekering. Voor autonoom georganiseerde uitstappen kunnen noch de club, nog de bestuursleden of duikverantwoordelijke aansprakelijk gesteld worden.

VERZEKERING

De leden van NEPTUNUS DIVERS v.z.w. zijn langs een groepspolis tussen N.E.L.O.S. en de verzekeringsmaatschappij N.V. Arena verzekerd tegen duikongevallen in het zwembad en in open water tijdens duikaktiviteiten. Om in orde te blijven moeten de leden zich echter houden aan de voorschriften van N.E.L.O.S. zoals aangeleerd tijdens de cursussen. Bij het niet naleven van deze voorschriften is men niet meer verzekerd, maar stelt men zich ook bloot aan sancties die worden opgelegd door de duikverantwoordelijke of duikcommissie in samenspraak met het bestuur. In de meeste gevallen zal dit de uitsluiting tot gevolg hebben. Ernstige fouten zullen steeds gemeld worden aan N.E.L.O.S.

HOUD U STEEDS AAN DE VOORSCHRIFTEN, ZE ZIJN ER VOOR UW VEILIGHEID

DE MEDISCHE ONDERZOEKEN

De medische onderzoeken zijn verplicht voor elke duiker !
Jaarlijks moet de duiker een onderzoek laten uitvoeren door een willekeurige dokter ofwel door een dokter aangesloten bij de Medische Commissie en dit volgens de N.E.L.O.S.-bepalingen.
Buiten de ondervraging en een algemeen onderzoek, speciaal aandacht besteden aan NKO (neus, keel en oren). De kandidaten die nooit sport deden en/of op werk nooit gekeurd worden, worden geadviseerd een EKG onder belasting te ondergaan. Een EKG onder belasting MOET gebeuren vanaf de leeftijd van 45 jaar en verder om de vijf jaar.
Er wordt door de N.E.L.O.S. een medische steekkaart ter beschikking gesteld met een afscheurbare strook. Deze strook dient men te bezorgen aan het clubsecretariaat uiterlijk op 31 januari of 1 maand na aansluiting. Laat uw onderzoeken steeds juist dateren en inschrijven in uw duikboekje. Vervallen medische onderzoeken betekenen automatisch niet meer in orde zijn met de verzekering en met de reglementen, die duikverbod tot gevolg hebben.

VOOR UW EIGEN VEILIGHEID, VOLG STEEDS DE RAAD VAN UW ARTS OP !

VERPLICHTINGEN BIJ ONGEVAL

Bij lichamelijk ongeval: geneeskundig onderzoek binnen de drie dagen.
Bovendien:

 • Bij dodelijk ongeval: onmiddellijk (zeker binnen de 48 uur) een ongevalsverklaring sturen naar Verzekeringsmaatschappij ARENA NV., De Meeusplantsoen 37, 1040 Brussel. - Tel. 02/512.03.04 Fax 02/512.70.94 en naar het N.E.L.O.S.-secretariaat, telkens met geneeskundig getuigschrift. (dit formulier staat ook elders op de site
 • Andere ongevallen: ongevalsverklaring in dubbel naar het N.E.L.O.S.-secretariaat binnen de 15 dagen (met geneeskundig getuigschrift voor lichamelijk ongeval).

AANPASSINGEN EN VERBETERINGEN

Om de werking van de club te bevorderen en te vrijwaren van problemen, houdt de raad van bestuur zich het recht voor het reglement van inwendige orde aan te passen. De verbeteringen kunnen twee maal per jaar doorgevoerd worden, hetzij in de maand januari en in de maand november van het lopende sportjaar. Zij zullen kenbaar gemaakt worden op één van de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. Het nieuwe reglement gaat automatisch in bij het begin van de volgende maand.

DE LEDEN DIE ZICH NIET HOUDEN AAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE KUNNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR GESCHORST WORDEN !!!

ALLE NIET VOORZIENE PUNTEN WORDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR GEREGELD.

EEN ORIGINEEL ONDERTEKEND KOPIJ VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE IS VOOR VERIFICATIE TER INZAGE BIJ DE SECRETARIS.

NEPTUNUS-DIVERS v.z.w. DUIKSCHOOL

REGLEMENT COMMISSIE DUIKONDERRICHT

Binnen de duikschool Neptunus-Divers vzw is een commissie duikondericht opgericht. (ComDO)
Het reglement van de ComDO is opgesteld als een gids, om de goede verstandhouding en goede werking van de vereniging te verzekeren.
Dit reglement is een aanvulling op het reglement van inwendige orde van de vereniging.

Doel van de ComDO - werking

Het doel van de ComDO is om al het duikgerelateerde te organiseren binnen de duikschool Neptunus-Divers vzw.
De Raad van Bestuur is verplicht om de noodzakelijke middelen vrij te maken om een goede werking van de ComDO te voorzien.

Samenstelling / leden

De ComDO bestaat uit instructeurs en hogere brevetten die zich willen inzetten voor het duikonderricht binnen de vereniging.
Kandidaten tot deze commissie worden aangedragen door de ComDO.
Niemand kan verplicht worden om deel uit te maken van deze commissie.
Ontslag nemen binnen de ComDO kan door de voorzitter van de ComDO hiervan op de hoogte te stellen.
De commissie wordt geleid door een voorzitter. Deze voorzitter wordt gekozen door de ComDO, binnen de leden van deze commissie.

Verantwoordelijkheden

De ComDO is verantwoordelijk voor al het duikgerelateerde binnen Neptunus-Divers vzw.
De ComDO zal zorgen voor adequaate opleiding voor alle leden. Dit zowel op vlak van theorie, zwembad als tijdens duiken in open water.
Op regelmatige basis wordt een theorie- en zwembadexamen georganiseerd voor de kandidaat 2* en 3* duikers.
Daarnaast zal er éénmaal per jaar de mogelijkheid geboden worden tot een herhaling/bijscholing van al de leden.
De onderwerpen en inhoud van deze herhaling is vrij te bepalen door de ComDO maar zal minstens bestaan uit CPR, toedienen van zuurstof en een herhaling van de gebruiksaanwijzing van de zuurstofsystemen van de vereniging.
De ComDO zal toezien dat alle opleidingen binnen de vereniging conform de NELOS reglementen gebeuren.
De leden van de ComDO zullen zorgen dat ze altijd up to date blijven van de laatste ontwikkelingen op alle mogelijke gebieden binnen de duikwereld.
De voorzitter van de ComDO wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen van de vereniging.
Het is aan de ComDO om voorstellen te doen om het duikonderricht binnen de vereniging te verbeteren.
Tweemaal per jaar wordt een duikkalender opgemaakt binnen de ComDO en mede gedeeld aan de leden via de gebruikelijke weg. Dit telkens in het voorjaar tot aan de vakantie en na de vakantie tot het einde van het jaar.
De bedoeling de opmaak van een duikkalender is het gezamenlijk gaan duiken om zo de groepsgeest te bevorderen en te leren van elkaars op het vlak van ervaringen uit te wisselen na de duiken.

Zwembad :

In het zwembad hebben we de volgende verantwoordelijken :

 • Lesgevers : zijn diegenen die in het zwembad praktijkles geven en de klas klaarstoomt voor een bepaald brevet.
 • Instructeur : iedereen die een geldige Nelos instructeurstitel heeft
 • Duikschoolleider : de verantwoordelijke voor alle opleidingen en duikactiviteiten binnen de club.

Duiken in open water :

 • Clubduiken : zijn duiken georganiseerd door de club of met toestemming van het bestuur en zijn tevens duiken ter voorbereiding of afname van proeven.
  De algemene duikorganisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de duikschoolleider, een andere instructeur of een 4*duiker.
 • Individuele duiken : zijn duiken die niet door de club georganiseerd worden en niet op de website vermeld staan.

Op geen enkel moment kan een lid van de vereniging, in welke functie dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor incidenten, voorvallen, ongevallen, ... van om het even welke aard indien dit lid niet aanwezig was tijdens het gebeuren. Op de hoogte zijn van activiteiten of niet verandert hier niets aan.

Proefafnames – examens

Alle proeven en examens zullen gebeuren volgens de normen bepaald door het NELOS duikonderricht.
De ComDo stimuleert de leden om proefafnames niet door één en dezelfde instructeur te laten gebeuren maar door minstens 3 verschillende instructeurs.
De DSL kan bij twijfel een checkdive inlassen om zich te vergewissen van de capaciteiten van de kandidaat vooraleer deze de kaart aftekent ter homologatie.
Dit kan bijvoorbeeld als er bijna geen enkele proef werd afgelegd bij instructeurs van eigen duikclub.

Zwembadexamen en theorie-examen worden ingericht door de ComDO van de duikschool.
Elke kandidaat heeft het recht om eventueel één bijkomende instructeur uit te nodigen in overleg met de ComDO om aanwezig te zijn tijdens deze examens. Deze instructeur (erkend door NELOS) zal desgewenst deel uit maken van de examencommissie.
Indien een kandidaat op een ander tijdstip examen wil afleggen dan ingericht door onze school, is de kandidaat vrij om examen af te leggen in een andere school in overleg met de ComDO.
De kandidaat zorgt ervoor dat de voorzitter van de ComDO uitgenodigd zal worden door de voorzitter van de examencommissie voor dit examen. Deze zal al dan niet aanwezig zijn op het examen of zich laten vervangen door een andere instructeur.
Zodra een proevenkaart volledig is, maw als alle proeven en examen afgelegd zijn, wordt deze aangeboden aan de duikschoolleider. De duikschoolleider tekent deze af na controle en bezorgt deze aan de voorzitter die deze voorziet van de clubstempel en naar NELOS opstuurt. De kaarten worden pas naar NELOS opgestuurd nadat de duikschool het homologatiegeld heeft ontvangen.
De brevetkaarten zijn te bekomen op het secretariaat van de duikschool.

Sancties - Bevoegdheden

De ComDO kan sancties treffen tegen elk lid binnen de vereniging indien de richtlijnen niet gevolgd worden.
Het handelt hier enkel over sportieve sancties, bv uitsluiting van duiken, trainingen, lessen, examen enz.
Het materiaal van de vereniging dient om te gebruiken tijdens lessen, trainingen, duiken in open water.
Het is aan de ComDO om te beslissen wie gebruik mag maken van het materiaal.
Beperkingen op het gebruik zullen mede gedeeld worden aan de materiaalmeester.
De ComDO kan bv beslissen om het gebruik van de zuurstofsystemen afhankelijk te maken aan het bijwonen van de jaarlijkse bijscholing/herhaling.
De beslissingen, sancties of besluiten van de ComDO zijn louter voorstellen.
Deze kunnen enkel ingang vinden van het moment dat deze bekrachtigd zijn door de Raad van Bestuur.
Het is de Raad van Bestuur die autonoom beslist of de beslissingen, voorstellen of sancties van de ComDO gevolgd worden. De RvB kan deze echter niet zomaar weigeren, hiervoor dient een onderbouwde argumentatie naar de ComDO over gemaakt worden.

Aanpassingen

Aanpassingen aan dit reglement kunnen ten alle tijde gebeuren door de ComDO.
De aanpassingen dienen te gebeuren conform de richtlijnen en reglementen binnen de vereniging.